หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

 
  เรื่อง :   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
   
 

มาตรฐานการเรียนรู้

                 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป ใช้ในการดำรงชีวิต ของตนเอง และดูแล
สิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัดข้อ 1, 3, 4

                มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
รู้ว่าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัดข้อ 4, 5, 6, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ได้
2. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
5. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
6. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537